TÁMOP 3.1.4-C-2015-0485

A projekt célja, a minőségi nevelés-oktatás megvalósításával a pedagógusok szakmai fejlődésének segítése továbbképzésekkel, környezettudatos projektekkel, egészségnappal.  Biztonságos közlekedést segítő projektek, valamint egészséges életmódra nevelő tanórán kívüli tevékenységekkel a diákok testi, lelki és értelmi fejlesztése különböző változatos eszközökkel, módszerekkel, tanulásszervezési eljárásokkal a gyógypedagógiai minőségi munka javulása.

Tevékenységei és elvárt eredményei:

Kiemelt terület környezettudatos magatartás kialakítása, hiszen a sajátos nevelési igényű diákok esetében lassú lépésekkel, változatos tevékenységi formákkal tudjuk ezen területeket fejleszteni.

A tanórán kívüli tevékenységek az ÖKO-projekt keretében valósulnak meg. A projekt ideje alatt foglalkozunk, a nap, víz, levegő és hulladék fogalmaival intézményen kívüli helyszíneken is.

A természetközeli tábor megvalósításával nemcsak a környezettudatos, hanem az egészséges életmód kialakításához megfelelő mintát tudunk biztosítani 40 gyermek számára.

A közlekedési projektben rendőri tájékoztatástól kezdve számos remek tevékenység várja a gyerekeket, például hogyan tudnak biztonságosan eljutni az iskolához, hogyan lehet biztonságosan közlekedni kerékpáron és gyalogosan, melyen 40 fő tanuló vesz részt.

A mindennapos testnevelés részét képező, délutáni sport és mozgásprogramok során heti két-két órában foglalkozunk az értelmileg akadályozottakkal, akik kevésbé mozognak, valamint a tanulásban akadályozottakkal, autizmussal élőkkel és a nagyobbakkal, ahol a mozgásélményre és a mozgástapasztalatra helyezzük a hangsúlyt változatos programokkal, melyen 90 diák megmozgatására nyílik lehetőség.

Egynapos egészségneveléssel változatos formában fejlesztjük a diákokat.

Két képzés keretében 25 fő pedagógus képzését biztosítjuk a drog és konfliktus terén, amely jelenleg komoly gondot és kihívást jelent a tantestületnek.

 

A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA

A Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) küldetése, hogy szűkebb és tágabb környezetében segítse az inkluzív szemlélet kialakulását az intézményben alkalmazott korszerű tanulásszervezési módszerek, eszközök alkalmazásával (Pedagógiai program,2014), ezért a pályázat címe a minőségi nevelés Kiskőrösön.

Mint ÖKOISKOLA, kiemelt figyelmet fordítunk a környezettudatos magatartásformák kialakítására mind tanórán és tanórán kívül. Példát és mintát mutatunk mindazon intézmények számára, akik halmozottan hátrányos és sajátos nevelési igényű fiatalokat nevelnek. A projekt hozzájárul az ökoiskolai programok széles skálájának bővítéséhez, melyben a kiskőrösi és járási iskolák is helyet és szerepet kapnak egy verseny keretében, ÖKO projektben való közreműködésben. A természetközeli sporttáborban is cél a környezeti nevelés és sport támogatásával egészséges életmódra nevelés. Az ÖKO- projekt keretében számos tevékenységet végezhetnek a diákok, amellyel automatizálódhatnak azon ismeretek, melyeket a projektek során elsajátítanak a diákok.

A komplex közlekedési ismeretek oktatásával hozzájárulunk tanulóink helyes közlekedéséhez, baleset-megelőzési ismereteik bővítéséhez.

Egészségfejlesztésük és a fizikai aktivitásuk erősödése nő a délutáni sport- és mozgásprogramokkal.

Egy napos egészségfejlesztő nappal célunk azon terület fejlesztése, amely számos fogyatékkal élőnek komoly gondot jelent.

A képzésekkel a pedagógiai kultúránk folyamatos minőségi fejlesztését biztosítjuk.

A projekt megvalósításával, a pedagógiai programunkban közös konszenzussal született és lefedett értékeket tudjuk továbbfejleszteni és azt fenntartani, hiszen a tantestület pedagógusai által megfogalmazott célok, értékek és feladatok koherensek a pályázati kritériumokkal.

 

A PÁLYÁZAT RÉSZLETES BEMUTATÁSA:

A KiskőrösiEgységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Integrált Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola tevékenysége a gyógypedagógiai nevelés-oktatás. A sajátos nevelési igényű gyerekek minőségi komplex fejlesztése terén számos ponton megfelelünk. Az iskolából a középiskolába való átmenet során azt is tapasztaljuk, hogy vannak olyan területek, amelyek még fejlesztésre szorulnak.  Ilyen a környezettudatos magatartásmód, az egészséges életmódra nevelés, valamint a szabadidő hasznos eltöltésére olyan minták és olyan életvezetési modellek nyújtása, mely proaktív módon ad lehetőséget a minőségi élethez. Tanulóink többsége vidékről jár be tömegközlekedési eszközzel, sokszor komoly gondot jelent a fogyatékkal élők számára a közlekedés és az iskolához való biztonságos eljutás, valamint a hazautazás.

A kisértékű eszközök beszerzése hiánypótló. Ezek a sikeres közlekedési neveléshez, a környezettudatos- és egészségneveléshez adnak segítséget. A gyermekek a gyakorlatban, tevékenységbe ágyazottan próbálhatják ki azokat, mely által a képességek és kompetenciák erőteljesebben fejlődhetnek.

Intézményünkben az iskolai részbe összesen 79 tanuló jár. A vásárolt eszközöket mind a projekt, mind a fenntarthatósági időszakban használhatják a diákok.

A projektbe a tantestület iskolai egységének valamennyi dolgozója bekapcsolódik.

A szülők minimum 25%-a is bevonásra kerül a projektekbe.

A járási intézmények diákjaival közösen meghirdetett versenyekre, projektekre a többségi intézményekből minimum 20 tanulóra és 2 pedagógusra számítunk.

Két képzést is szervezünk, mely az intézményi problémákra és igényekre épül, ezért várhatóan 25 fő pedagógus bevonására kerül sor.

A projekt hosszú távú célja a társadalom befogadó szemléletének erősítése azáltal, hogy az iskola projektjeivel segíti a sajátos nevelési igényű diákok kompetenciáinak fejlesztését. A projektek megvalósításával a legoptimálisabb kibontakoztatást valósítja meg tevékenységek által, mely elsősorban a különböző adottságokra és képességekre épít. Ezzel javítja a tanulók továbbtanulási esélyeit, végső soron hozzájárul sikeres társadalmi integrációjukhoz.

Ennek rendeli alá a közvetlen célokat, nevezetesen:

-       környezettudatos nevelés, magatartásformák, természetközeli sport tábor megvalósításával különböző kompetenciák fejlesztése;

             eredmény: 40 fő diák részvétele

-       ÖKO projekt megvalósítása, melyben az iskola valamennyi tanulója bevonásra kerül,

-       létszám: 79 fő

-       komplex közlekedési ismeretek biztosítása projektek és kirándulások által, ezáltal különböző kompetenciák sikeres fejlesztése;

eredmény: 40 fő részvétele, elégedettség 80%-os

 

-       egészséges életmódra nevelés a sport terén, integrációs programok megvalósításával, társadalmi érzékenyítés mentén szemléletformálás az egészséges életmód megvalósulásáért;

eredmény: 70 fő, elégedettség 90%-os

-       egészségnap megvalósítása, melyen 1-8. osztályig valamennyi tanuló és pedagógus bekapcsolódik.

 

-       egészségnap szervezésével a képzésen tanultakkal előadás, és különböző állomások beiktatásával tevékenységközpontú projekt lebonyolítása.

 

-       konfliktuskezelési és drog témakörben olyan képzés, ahol a tantestület többsége részt vesz (25 fő), ezzel kívánjuk a fenntarthatóságot hosszú távon biztosítani, valamint a napi problémák orvoslására is eszközt adni a kollégák kezébe.

eredmény: 25 db akkreditált tanúsítvány

A projekt közvetlen célcsoportja az általános iskola valamennyi évfolyama 1-8- osztályig, az autista iskolai csoport tanulói, valamint a gyógypedagógusok, gyógypedagógiai munkát segítők és a szülők.

Az intézmény helyzetelemzést készített, melynek során SWOT analízissel tárta fel a lehetőségeket és kérdőívvel a munkatársak és a partnerek (szülők, gyerekek) elégedettségét.

A 2014-2015 évi szülői elégedettségi kérdőív alapján a szülők a legkritikusabb területnek a diákok közlekedését látják, ebben várnak fejlesztést. Valamint a diákok hasznos szabadidő foglalkozás terén várnak javulást, illetve a sport terén.

A tantestületi SWOT jelzi a drog megjelenését, mint veszélyt és próbál proaktívan lépni, melyre remek lehetőséget kínál a pályázat.

A vezetés figyelemmel kíséri a közvetett partnerek elégedettségét is, így a városban való közlekedési problémákra való reagálást. A Diákönkormányzat ez évben is a közgyűlésén megfogalmazta igényét és szükségletét, mely alapján több sporteszközre tartanak igényt a szabadidő hasznos eltöltése érdekében. Több sporteseményt szeretnének.

A pályázat megírása előtt a vezetés a széles nyilvánosság előtt ismertette azt, hiszen a megvalósítás során pedagógusok egyénileg és közösen is vállalhatnak feladatot, a diákok javaslatokat tehetnek és a szülők is bekapcsolódhatnak a programokba. Mindezzel a projekt megvalósítása válik garantálttá.

Ez mellett kockázatelemzést is készítettünk.

 

 A pályázat programjai az alábbi linkeken érhetőek el:

Természetesen? Természetesen! ÖKO projekt a Kiskőrösi EGYMI-ben

Otthontól az iskoláig (Szabadidőben a közlekedésről) foglalkozás sorozat

Tanórán kívüli, szabadtéri jellegű-mozgásos tevékenységek

Magyarkertben jártunk

Ópusztaszeren jártunk