Nyitott kapu

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében

TÁMOP-3.1.6/08/2.

NYITOTT KAPU PROJEKT


TÁMOP 3.1.6. pályázatunk ismertetése innen letölthető,
megtekintéséhez Adobe Reader szükséges:

tamop316.pdf (1,3 MB)


Nyitott kapu projekt - TÁMOP-1.3.6.-08 - záró összefoglaló, Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Híradó, 2011. április
Innen letölthető (0,9 MB), megtekintéséhez Adobe Reader szükséges.

Kölcsönzésre szánt fejlesztő eszközök listája
Innen letölthető (190 KB), megtekintéséhez Adobe Reader szükséges.


A "Nyitott kapu" projekt a dél-alföldi régióban Bács-Kiskun megye kistérségeit és Csongrád megye középső részét fedi le. Célja az SNI gyermekek integrációjának támogatása csecsemőkortól kezdve a munkába állásig az esélynövelés érdekében. A felkészítés arra fókuszál, hogy a konzorcium tagjai hálózati együttműködés keretében módszertani központként felkészüljenek a szakszerű minőségi szolgáltatásra.

A Bács-Kiskun megye fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben tanuló gyermekek létszáma közel három és félezer fő. Ebből halmozottan hátrányos helyzetű gyermek közel 800 fő. A megyei önkormányzat által ellátott közoktatási szakszolgálati feladatok során évente több mint tízezer gyermek kerül ellátásra. Pedagógiai szakmai szolgáltatásait több tízezer pedagógus, szülő, illetve oktatási szakember veszi igénybe.

A konzorcium Bács-Kiskun megyében található tagjai valamennyien a megye önkormányzatának fenntartásában működnek. Feladatellátásukat, szolgáltatásaikat, annak körzeteit megyei közgyűlési határozat rögzíti. A hódmezővásárhelyi konzorciumi tag megyei jogú város fenntartásban működik.

Valamennyien tagjai - a hódmezővásárhelyi iskolát is beleértve - az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények Országos Egyesületének, mely szakmai együttműködésre serkenti tagjait.


I. Helyzetelemzést követően a nyitott kapu projekt céljai

A konzorciumi régióban a gyermekek születésétől kezdve igyekszünk pótolni a szülősegítő szolgáltatás hiányát. Ennek érdelében a védőnői és a gyermekorvosi hálózattal való folyamatos kapcsolattartás kiépítését - a különféle, témához kötődő civil szervezetek feltérképezésével kiegészítve- ez a projekt segít előbbre vinni.

A szakmai szolgáltatások választékának növelése érdekében a különféle speciális képzettségű gyógypedagógusok és egyéb, speciális szakemberek együttgondolkodásának, együttműködésének, horizontális tanulásának alapjait kívánja lefektetni a projekt.

Régiós szinten probléma a különböző típusú fogyatékosságra való reagálás korai hiánya, a korai felismerés és szolgáltatás nyújtása. A különböző szolgáltató intézmények közötti együttműködés, a szakemberek egymástól való tanulásának hiánya, ezért célunk a szaktudás, a szakmai kompetencia kiegyenlítése a hálózati működés által.

megyékben a különböző sérülési területek ellátásának területi lefedettsége nem tükrözi az oktatási törvényben megfogalmazottakat / a szülőnek és a gyermeknek joga van lakóhelyén igénybe venni az oktatási-nevelési szolgáltatásokat./.
Megyei szinten a látás-, és hallássérült gyermekek szakszerű ellátásának kiépítése a cél.

kistérségekben problémát jelent az integráló iskolák humán erőforrásának, eszközellátottságának az inkluzióhoz szükséges attitűdjének, módszertani tudásának szintje. Az egymástól való tanulás, a jó gyakorlatok kidolgozása lehetővé teszi ezeknek a szinteknek az emelését, mely elősegítheti a lemorzsolódás megakadályozását, és az utógondozás folyamatát erősítheti.

II. Szakmai fejlesztési elképzelések

A gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményeiben nem alkalmazható az a mechanikus megközelítés, hogy a közoktatás esélyegyenlősége egyenlő a valamilyen ok miatt hátrányos helyzetű gyermekek oktatási-nevelési integrációjával. Bizonyos hátrányok, fogyatékosságok esetében a társadalmi integráció elősegítését éppen a szegregált, kiemelt figyelmű oktatással szellemi és anyagi erőforrások koncentrált megjelenésével biztosíthatjuk.

Sokkal inkább szolgáljuk az esélyegyenlőség céljait akkor, ha azok a sajátos nevelési igényű gyermekek, akiknek állapota szegregált nevelést-oktatást igényel, a megfelelő ellátást korszerű pedagógiai módszerekkel dolgozó, nyitott, humanizált és modernizált, külső kapcsolatokban gazdag intézményekben kaphatják meg.

A projekt közvetlen céljai:
A konzorciumban dolgozó pedagógusok felkészítése arra, hogy

 • képesek legyenek a hálózati együttműködés kialakítására,
 • egységes szempontok alapján vezetett dokumentáció bevezetésére,
 • kompetencia programok szegregált intézményben történő alkalmazására,
 • egységes mérési standard kipróbálására,
 • a fényterápia pilot program alkalmazásának elterjesztésére
 • a pályaorientáció és munkaerőpiaci elvárások feltárására,
 • együttműködésre az egészségügyi intézményekkel a korai fejlesztés érdekében
 • a megyei fejlesztési tervnek megfelelően EGYMI-vé válni vagy EGYMI-ként hatékonyabb működést folytatni,
 • eredményesebb pedagógiai fejlesztő munkát folytatni,
 • mindezek alapján alkalmassá válni a módszertani intézmények hálózata keretében az SNI integrációt támogató szolgáltatások nyújtására.

A projekt hosszú távú céljai:

 • A konzorcium tagjai által biztosított szolgáltatások következtében dél-alföldi régióban javul a többségi iskolák befogadó készsége az SNI tanulók iránt, és nő az inkluzív iskolák nevelő-oktató munkájának hatékonysága.
 • A hálózati kompetenciák egyesítésével, a jó gyakorlatok bemutatásával a megszerzett tudások eljutnak a régió kistérségeihez, és terjednek a régión kívül is.
 • A referenciák nyújtása informálja a többségi pedagógusokat a gyógypedagógiai szolgáltatás átstrukturálódásáról, a lehetőségek bővüléséről. (módszertan+terápia+fejlesztés)
 • SNI gyermekek számára biztosított egyenlő hozzáférés a kompetencia alapú oktatáshoz-neveléshez elősegíti, hogy alkalmassá váljanak az egész életen át tartó tanulásra, és a pályaorientáció és a szükségletek összehangolása révén bővüljenek a munkaerőpiaci lehetőségeik.
 • Mindezek következtében a régióban általában is javulnak az életesélyek, nő a fogyatékost nevelő családok komfort érzete, szélesedik az elfogadási mező a többségi társadalomban, az esélyegyenlőség az európai unió elvárásainak megfelelően alakul.
 • A projektben résztvevő intézmények pedagógusai képessé válnak saját innovációk kimunkálására, a szolgáltatás minőségének hosszú távú fenntartására.