Az intézmény bemutatása

Intézményünk 1970-ben vált önállóvá. Ekkor egy elöregedett épületben, rossz tárgyi feltételek mellett fogott ambíciózus kollektívánk a hagyományos kisegítő iskolai munkába, melynek keretében az értelmileg enyhe fokban sérült helyi gyermekeket oktattuk. Az alapítástól kezdve segítséget nyújtottunk a környező települések fogyatékos gyermekeinek ellátásában is.

Az iskola 1993-ban került a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat fennhatósága alá. A fenntartó váltás új szakmai kihívásokat is jelentett, a térségi feladat ellátás felé nyitottunk. Ez a már meglévő óvoda és általános iskola mellé az autista, a középsúlyos értelmi fogyatékos, valami a 9-10. osztályban szakmai előkészítő tagozat indítását, valamint a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának megkezdését jelentette.

A megnövekedett feladatok kikényszerítették a működési feltételek megváltoztatását.
A megyei fenntartó közreműködésével sikerült saját forrásainkhoz 406 millió forint címzett támogatást nyerni. Így 2000-ben megkezdhettük az új helyre álmodott, új épület kialakítását. A 2001-2002-es tanévet már ebben a minden igényt kielégítő objektumban kezdhettük meg.
A megváltozott feltételek közt újult erővel, és lendülettel folytattuk a korábbi színvonalas munkát.

Intézményünk ma a városi és térségi sérült gyermekek, fiatalok ellátásának szinte minden területével foglalkozik.
Az óvodás korig terjedő korai gondozás nagy mértékben javítja a sérült gyerekek élet kilátásait, hisz mint tudjuk a korai felismerés nagyságrendekkel emeli a korrekció lehetőségeit. Az óvodai csoportban az iskolára való elékészület a fő cél, itt határozzuk meg a továbbhaladás irányát. Az iskolában az elsőtől a nyolcadik osztályig folyó oktatás során a sérült gyerekeket igyekszünk felkészíteni a -lehetőség szerint- önálló életre. Intézményünk a megyében elsőként szervezte meg az autista gyerekek önálló csoportban való fejlesztését, mely ma is sikerrel folyik. Jelentős gondot veszünk le a környékbeli szülők válláról azzal, hogy a középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek oktatását helyben oldjuk meg. A szakszolgálat keretében ma logopédus, gyógytestnevelő kollégák nyújtanak segítséget a hozzánk fordulóknak, valamint itt folyik a rendszeres iskolába járás alól felmentett tanulók egyéni felkészítése is.

Az iskola fő erőforrása az a szellemi tőke, melyet a tantestület képvisel. Jellemzője a hagyományokra építő folyamosan megújulás, melynek célja a gyermekek minél több oldalú fejlesztése. Ezt elérendő a habilitáció Montessori módszerrel folyik, az alsó tagozaton a lépséről-lépésre program szerint tanítunk, a felsősöknél pedig a projekt és a kooperatív tanulás módszerét alkalmazzuk. Diákjaink a tantervi követelmények teljesítése mellett kimagasló eredményeket produkálnak a tanórán kívüli tevékenységekben, rendre az élmezőnyben végeznek a sport, képző és szavaló versenyeken.

Munkánk tapasztalatait, eredményeit szívesen osztjuk meg a régióból és az ország különböző pontjairól érkező érdeklődő kollégákkal továbbképzéseken, tréningeken, szakmai bemutatókon keresztül. Távolabbi célunk, hogy a régió határain túl is ismert és elismert módszertani központtá váljunk. Ennek első lépéseit most tesszük a 2004-ben a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága által kiírt pályázat egyik nyerteseként. A projekt keretében a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésére készítjük fel a kollégákat közoktatási együttműködés keretében. A szakmai bemutatók, tréningek, tanácsadások alkalmával a nálunk már jól bevált módszerekkel ismertetjük meg a pedagógusokat, utazó szakszolgálatunk munkatársai pedig a helyszínen nyújtanak gyakorlati segítséget a partner intézményeknek.

Mind az oktató-nevelő, mind a szakmai továbbképző, valamint szakszolgálati munkában betartjuk a COMENIUS minőségbiztosítási rendszer követelményeit, melyhez még 2001-ben csatlakoztunk.