Referencia területek

Az intézmény jelenlegi pedagógiai és társadalmi környezetének általános bemutatása:
Tanulóink Kiskőrösről és Kiskőrös környéki településekről tevődnek össze. Az iskolában folyó pedagógiai munka sajátosságai miatt eltér a többi iskolától, azonban szoros kapcsolatban áll velük. Tevékenységünk elsősorban a gyógypedagógiai nevelés–oktatás területére, valamint az utazótanári szolgáltatás, módszertani segítségnyújtás területére fókuszál. A szülők igénye, hogy olyan kompetenciákkal vértezzük fel a fogyatékkal élőket, amellyel képesek lesznek részben vagy teljesen helytállni a mai világban. Olyan tanulási stratégiák kialakítására törekszünk, amely a változó világban nélkülözhetetlen. A gazdaság mindenkori igényeire kellően reagálunk az egész életen át tartó tanulás igényének kialakításval. Olyan készségeket, képességeket, attitűdöket fejlesztünk a módszereinkkel, eszközeinkkel, tanulásszervezési eljárásainkkal, amely gyors alkalmazkodóképességet, rugalmasságot, valamint speciális készsgek fejlesztését segíti, a hátrányos helyzetből fakadó hátrányokat kompenzálja, a lemorzsolódást csökkenti, a versenyképességet növeli. Ezek az értékek, az intézményünkben fellelhető értékek minták más gyógypedagógiai és többségi intézmények pedagógusai számára. Mintát tudunk adni, mit jelent a team munka a tanulók motiválási szintjének emelése érdekében, mintát tudunk adni, milyen értékeket lehet közvetíteni úgy, hogy mindezt hosszú távon fent tudjuk tartani. Az értékek pedig, az egymás elfogadása, csoportmunkában tevékenykedni, együtt gondolkodni, problémát közösen megoldani. Nevelő – oktató munkánkban fontos helye van a Lépésről- lépésre programnak, mely jelenleg az óvodából kiindulva az alsó tagozatot fogja át, de pedagógusaink érdeklődő attitűdje következtében egyes elemei a felsőbb osztályokban is megjelennek. Az egyéni átvezetési tervek kidolgozása, majd annak fenntarthatósága biztosítéka a sikeres óvoda-iskola, iskola-középiskola, középiskola – munka erőpiaci helytállásnak. Felső tagozaton a kooperatív tanulásra, és a projektoktatásra, a differenciálásra és a portfólió alkalmazására fordítunk nagy hangsúlyt. Számos jó gyakorlatot fejlesztettünk ki ennek érdekében. A pedagógiai munka során a kulcskompetenciák fejlesztése történik. Mindezek a projektpedagógia, a kooperatív struktúrák, a portfólió és a Lépésről lépésre program alkalmazásával valósulnak meg, az egyéni fejlesztések pedig a Montessori eszközök alkalmazásával történik. A cél olyan ismeretek, készségek elsajátíttatása, olyan attitűdök kialakítása, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanulók személyisége kiteljesedhessen, képesek legyenek önmagukat fejleszteni, be tudjanak illeszkedni a társadalomba, és foglalkoztathatóak legyenek. Napi munkánk részévé vált 2002-től a PHARE pályázat keretei között beindított roma, és hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának programja. Alsó tagozatos tanulóink anyanyelvi és kommunikációs fejlesztésének új eszköze a könyvszerkesztés, mely már az óvodától elkíséri a gyermeket. Maguk tervezte programjaikról szóló, rajzzal és szöveggel ellátott könyvecskéik, mely igen kedvelt tanulóink körében, egyben fejlődésük fokmérője is. Pedagógiai munkánk fontos részét képezik azok a rendezvények, amelyeket évről évre szervezünk, vagy melyek előkészítésében, lebonyolításában aktívan részt veszünk. Iskolánk tagja az Értük – Velük Egyesületnek. Az egyesület nevében rendezzük már hagyományosan a Felfénylő Szavak Országos Szavalóverseny elődöntőjét vagy döntőjét minden év márciusában. Petőfi Sándor Szülőháza és a kapcsolódó Irodalmi Múzeum méltó színtere ennek a rendezvénynek, olyannyira, hogy Kiskőrös Város Önkormányzata felvette a hivatalos városi rendezvények sorába. Pedagógus kollektívánk közreműködésével szerveződik az országos KI MIT TUD?, melynek kiírása, lebonyolítása az intézmény pedagógusainak a feladata. 2008-ban Kiskőrösön létrehoztuk az Országos EGYMI Egyesületet, melynek alapítói vagyunk és iskolánk intézményvezetője az elnöke. E szervezet célja az országos gyógypedagógiai iskolák horizontális tanulásának segítésével, a hálózatban rejlő lehetőségek kiaknázásával, a sérült gyerekek esélyeinek növelése. Pedagógiai munkánk megismerésének érdekében a teljes nyitottság jellemzi iskolánkat. Ezt példázza, hogy évente nyílt napokat rendezünk, melyek egyben szakmai fórumok is. Módszereink, munkánk megismerése ugyanis nemcsak a szülőket, hanem közeli – távoli iskolák pedagógusait, óvónőit is vonzzák. Hagyományaink közé tartozik a „Jövő útjai…” konferencia, amellyel közvetve a társadalmi hatást is tudunk gyakorolni. A szülők klubját már évek óta működtetjük a Fogyatékos Gyermekek Felzárkóztatásáért Közalapítvány támogatásával, illetve a TÁMOP pályázatok jóvoltából. Ezek mellett folyamatosan kutatunk egyéb, a működtetéshez szükséges források után. 2006-ban jött létre az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, mint önálló egység, amely utazótanári feladatokat lát el a sikeres integráció megvalósításáért. Tevékenységünk ilyen irányú alakításában igen nagy jelentőséggel bírt az, hogy a Comenius I. Minőségbiztosítási rendszert működtető iskola vagyunk. Tagjai vagyunk a Magyarországi Tanúsított Cégek ISO 9000 Fóruma Közoktatási Ágazatának, melynek titkára intézményvezetőnk volt. Az ISO konferenciákon keresi az ipari kapcsolatokat, ahol a sajátos nevelési igényűeket foglalkoztatnak. Az elmúlt években Kecskeméten több munkahelyet is talált a sérült fiatalok számára. Kialakítottuk partnerközpontú működésünk feltételeit. Rendszeresen mérjük eredményeinket, a partnerek igényeit és szükségleteit, szükség esetén korrekciót hajtunk végre. A benchmarking segítségével összehasonlító elemzéseket is végzünk. Klubházigazda szerepet töltöttünk be a minőségbiztosításban, és felkészítői voltunk a megyei intézményeknek. Munkánkat mindenkor a jobbítás szándéka vezérli. Korábbiakban a HEFOP, jelenleg a TÁMOP 3.4.2. valamint a TÁMOP 3.1.6. pályázat működtetésével segítjük az integrációt a járásunkban, illetve a kiskunhalasi járásban is, valamint megyei szinten is. Jó gyakorlatainkat az ország különböző pontjairól érkeznek megtekinteni, azokat adaptálni. Az intézményünk számára elengedhetetlen, hogy folyamatosan kövessük a törvényi és társadalmi változásokat. Hisszük és valljuk, hogy az intézmény szolgálatot végez. Az oktatás piacosodik, gazdasági versenytényezővé válik. A piaci igények versenyképes tudást követelnek. Elvárják az iskolától, hogy a gyerekekben társadalmilag hasznos képességeket alakítson ki: Az intézményünk folyamatosan alkalmazkodik az igényekhez, megújulásra kész, mely a stratégiánkat is jellemzi. Ehhez állandóan figyeli és értékeli az iskola legfontosabb partnereinek (szülők, tanulók, fenntartó) igényeit és elvárásait, illetve észreveszi az újabb partnerek körét is. Az intézményben kifejlesztett 15 jó gyakorlat iránti igény is bizonyítja, hogy a társadalmi környezeti igényekre reagáltunk. Az intézmény stratégiai tervvel is rendelkezi. Hitvallásunk: Hisszük és valljuk, hogy az intézmény szolgálatot végez. Az oktatás piacosodik, gazdasági versenytényezővé válik. A piaci igények versenyképes tudást követelnek. Elvárják az iskolától, hogy a gyerekekben társadalmilag hasznos képességeket alakítson ki: - konstruktív életvezetésre való igényt, - folyamatos tanulásra és önfejlesztésre való igényt, - a tolerancia képességét, - kommunikációs és együttműködési képességeket, - idegen nyelvi kommunikáció képességét, - kezdeményező és vállalkozói képességet. Mottónk: - A legjobb pedagógiai módszerekre alapozva, - folyamatosan megújítva önmagunkat, - segítjük gyermekeink sokoldalú fejlődését - és környezetünk inkluzívvá – befogadóvá – válását. Fő cél: a pedagógusok képessé tétele a befogadó nevelés sikeres megvalósítására. Részcélok: kooperatív módszerek és projektek alkalmazása tanórán.